KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
14-11-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

 Konkurs plastyczny pt.

„Zasłużony dla Haczowa”, „Sławny człowiek” (żyjący lub zmarły) dla miejscowości Haczów”.

I.    Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie oraz Szkoła Podstawowa w Haczowie.

II.  Zasięg konkursu: Konkurs kierowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Haczowie

III. Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej wśród dzieci i młodzieży.

  • Inspirowanie do pracy twórczej.

  • Wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

  • Odszukanie inspirującej postaci zasłużonej dla społeczności lokalnej- miejscowości Haczów

IV. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  • samodzielne wykonanie pracy plastycznej dotyczącej namalowania lub narysowania portretu osoby zasłużonej, wklejenia jej zdjęć, krótki opis, z czego ta osoba zasłynęła,

  • dotrzymanie terminu składania prac,

  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną,

  • każda praca musi zawierać metryczkę  imię i nazwisko autora, wiek autora, miejsce zamieszkania, nr telefonu komórkowego.

V.      Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

VI. Forma pracy: malarstwo, rysunek, kolaż zdjęć opis, osoby zasłużonej

VII.  Format prac: A3, A2 na dowolnym papierze.

VIII. Termin nadsyłania prac: termin składania prac konkursowych upływa w  dniu 28 listopada 2022 r.

IX. Prace należy dostarczyć do nauczyciela plastyki ze SP Haczów.

X. Zasady przyznawania nagród:

1.  Prace oceniane będą w II kategoriach wiekowych:

a) klasa IV-VI

b) klasa VII-VIII

2. Jury powołane przez organizatora weźmie pod uwagę

a) zgodność formy z wymogami regulaminu

b) samodzielny wkład pracy,

c) estetyka wykonania.

1. Ogłoszenie wyników zostanie podane przez organizatora w terminie po 28.11.2022 roku z publikacją laureatów na stronie internetowej Organizatora.

2. Laureaci o przyznaniu nagród i terminie odbioru zostaną powiadomieni telefonicznie, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.

3 Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

XI. Prawa autorskie, ochrona danych osobowych.

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowej Organizatora).

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 -poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

23. Prace uczestników przechodzą na rzecz Organizatora.

XII.  Postanowienia końcowe.

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

o autorze