Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji:

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GBP w Haczowie:

www.biblioteka.haczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 22-04-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji:12.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

– część dokumentów PDF posiada błędy w  warstwie tekstowej (po skanowaniu /OCR) i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,

– brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej  hierarchii nagłówków

Wyłączenia:

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30

deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • CTRL + F – służy on do wyszukiwania słów w tekście strony. 
  • CTRL + T – służy do otwierania nowej karty w przeglądarce. 
  • ALT + HOME – trzeba zaznaczyć, że wciskamy lewy ALT – służy do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB –  służy do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • CTRL + 1,2,3…9 – służy do otwierania karty przyporządkowanej do liczby przy czym liczba 9 oznacza ostatnią kartę
  • CTRL + W – zamykanie danej (otwartej aktualnie) zakładki/strony
  • CTRL + R lub F5 – służy do odświeżania strony. 
  • CTRL + (+/-) – posługując się tymi skrótami możemy zmniejszać(-) lub zwiększać(+) rozmiar tekstu na stronie. 
  • CTRL + C,V,X,Y,Z – odpowiednio: kopiuj, wklej, wytnij, przywróć, cofnij.
  • ALT + D lub F6 – służy do zaznaczania paska adresu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gabriel Zajdel, adres poczty elektronicznej zajdelgabriel@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat  procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność  architektoniczna:

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie.

Biblioteka znajduje się na parterze obiektu Haczowskiego domu Kultury. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Do instytucji prowadzi wejście główne, które jest głównym wejściem  do obiektu GOKiW.  Do lokalu bibliotecznego prowadzi wejście strony parkingu, na którym znajduje się dwa stopnie.   Na podeście jest zainstalowana  pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem do obiektu, w którym mieści się instytucja Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do biblioteki korytarzem, drzwi na wprost, następnie należy się przemieścić się przez hall do wypożyczalni. Pomieszczenia biblioteczne nie są przystosowane dla osób na wózkach. Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest przy wejściu na wprost, po lewej stronie w odległości 2,5 m od drzwi. Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku.

Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.

W instytucji nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w obiekcie, na parterze do którego prowadza schody i nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do biblioteki i do wszystkich jej pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W instytucji nie ma pętli indukcyjnych.

W instytucji nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

Filia Nr 1, Jabłonica Polska

Filia znajduje się w budynku pod numerem 217 w Jabłonicy Polskiej na pierwszym piętrze. Do filii prowadzi wejście od strony parkingu.

Do wejścia od strony chodnika prowadzą zewnętrzne, wysokie ażurowe schody. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

Wzdłuż  ulicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie mogą parkować osoby niepełnosprawne. Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest przy wejściu na wprost w odległości 1,5 m. Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku.

Do filii nie można wejść  z psem asekurującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma pętli indukcyjnych.

W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.

Filia Nr 2, Jasionów

Filia znajduje się w budynku Domu Ludowego w Jasionowie na pierwszym piętrze.

Do filii prowadzi wejście od strony parkingu.. Wejście do filii nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Do lokalu bibliotecznego prowadzą schody i wąski  korytarz nie dostosowany dla osób na wózkach.

Wzdłuż ulicy znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest przy wejściu na wprost w odległości 1,5 m. Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku.

Do filii nie można wejść  z psem asekurującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma pętli indukcyjnych.

W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.

 

Filia Nr 3, Malinówka

Filia znajduje się w budynku pod numerem 61 na parterze.

Do filii prowadzi wejście od strony chodnika.

Wejście do filii od strony chodnika nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Brak pochylni dla wózków inwalidzkich.

Wzdłuż budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Do wypożyczalni prowadzi szeroki korytarz. Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest na wprost, po prawej stronie w odległości1,5 m.

Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku.

Do filii nie można wejść  z psem asekurującym lub psem przewodnikiem. W filii nie ma pętli indukcyjnych.

W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.

 

Filia Nr 4, Trześniów

Filia znajduje się w budynku Domu Ludowego w Trześniowie na pierwszym piętrze.

Do instytucji prowadzi wejście od prawej strony budynku. Do wejścia do lokalu bibliotecznego prowadzi bezpośrednio chodnik oraz pochylnia dla wózków inwalidzkich.

Wejście do lokalu bibliotecznego korytarzem zakończonym dwoma stopniami bez pochylni dla wózków.

Wzdłuż budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.  Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest na wprost, po lewej  stronie w odległości 1,5 m.

Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku. Do filii nie można wejść z psem asekurującym lub psem przewodnikiem.

W filii nie ma pętli indukcyjnych. W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Filia Nr 5, Wzdów

Filia znajduje się w budynku Domu Ludowego w Wzdowie na drugim piętrze. Do instytucji prowadzi chodnik mieszczący się od tylnej strony budynku.

Do pomieszczeń  biblioteki  prowadzą schody, ale nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Wejście do lokalu bibliotecznego nie jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

Wzdłuż budynku znajduje się ogólnodostępny parking.

Na parkingu brak miejsca wydzielonego dla osób niepełnosprawnych.

Do wypożyczalni prowadzi wąski korytarz o długości 3 m. Lada biblioteczna w wypożyczalni usytuowana jest na wprost, po lewej  stronie w odległości- 4 m.

Układ regałów utrudnia łatwy dostęp do zbiorów i przemieszczanie się na wózku.

Do filii nie można wejść z psem asekurującym lub psem przewodnikiem.

W filii nie ma pętli indukcyjnych.

W filii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku   powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W GBP w Haczowie oraz w filiach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W GBP w Haczowie oraz filie nie dysponują elektronicznymi przewodnikami i informacjami głosowymi oraz pętlami.

 

Deklaracja dostępności GBP w Haczowie