Historia biblioteki

Historia biblioteki

Trochę historii…

Pierwotne źródła dotyczące historii utworzenia biblioteki można odnaleźć w monografii p. Zygmunta Jaślara. Autor tejże publikacji wzmiankuje, że w miejscowości Haczów w 1897 roku została założona Czytelnia Ludowa. Założycielami owej Czytelni byli: p. Kazimierz Widota, p. Michał Szuber i p. Andrzej Matusz. Nie posiadamy informacji na temat zawartości oraz liczby księgozbioru, jakim wówczas dysponowała Czytelnia, oraz jakiego rodzaju działalność prowadziła. Wiadomo natomiast, że „Czytelnia całkiem upadła, nie pozostawiając nawet żadnego śladu po sobie” Posługując się cytatem zaczerpniętym z pracy p. Jaślara, uwzględniamy możliwość błędu, który być może powstał na skutek mylnych informacji, ponieważ jak sam  autor podaje we wstępie niniejszej publikacji, dzieje rodzinnej miejscowości spisał na podstawie ustnego przekazu rodaków oraz innych zaprzyjaźnionych osób. Pomimo tego, iż placówka ta nie przetrwała próby czasu, jej powstanie okazało się jak najbardziej zasadne. Świadczy o tym fakt, że Czytelnia Ludowa została reaktywowana po pierwszej wojnie światowej w 1918 roku, przez ówczesnego sekretarza gminy p. Jana Jaślara. Pomoc finansową oraz książkową założyciel otrzymał od rodaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. W tymże czasie Czytelnia posiadała w swoim zbiorze 1000 książek i liczyła 270 zarejestrowanych czytelników. Jak wynika z zapisków, „rozwijała się przynosząc wiele korzyści wiosce, zwłaszcza młodzieży, którą zawsze cechowała silna potrzeba wiedzy i postępu.” Znalazło to swoje odzwierciedlenie w przywróceniu do istnienia tej placówki po spustoszeniu, jakie niosła za sobą II Wojna Światowa. Trudno ustalić dokładną datę rozpoczęcia powojennej działalności ze względu na brak dat przy pierwszych wpisach w księgach inwentarzowych. Przypuszczamy, że był to 1950 rok. W tym czasie funkcjonowała, jako Biblioteka Gromadzka, czyli odrębna w stosunku do szkoły instytucja kultury i oświaty, a jej siedzibą była dawna organistówka. Dysponowała księgozbiorem w ilości 5600 woluminów i liczyła 390 zarejestrowanych czytelników. Kierował nią emerytowany nauczyciel p. Toczek. Od 1973 roku zmieniła status na Gminną Bibliotekę Publiczną, której  kierownikiem była p. Stefania Szmyd. W latach 1906 do 2001  budynek przeznaczony na biblioteki kilkakrotnie zmienił swoją lokalizację. Wraz ze zmianą miejsca, zmieniał się również wizerunek biblioteki. Sukcesywnie uzupełniano księgozbiór, dbano o wyposażenie pomieszczeń, zakupiono nowe meble biblioteczne oraz zadbano o dogrzanie budynków, po to, aby czytelnicy mogli w dogodny i przyjemny sposób korzystać z zasobów bibliotecznych.

Ponad 65 -letnie istnienie biblioteki dowodzi, że to lata wzmożonego wysiłku, zaangażowania wielu osób, które obok strony gospodarczej zadbały również o jej rozwój i o popularyzację czytelnictwa w naszej małej „Ojczyźnie”, upowszechniając wyraz myśli ludzkiej utrwalony na nośniku materialnym, bo tak należy rozumieć definicję książki.

Od 2001 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie działa, jako samodzielna jednostka organizacyjna instytucji kultury. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych. Jej główna siedziba mieści się w budynku GOK w Haczowie. GBP w Haczowie posiada pięć filii, które prowadzą działalność w miejscowościach: Malinówka, Jabłonica Polska, Jasionów, Trześniów i Wzdów. Głównym celem statutowym biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych czytelników, poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie  księgozbioru.

Lata 2001-2015 to czas na komputeryzację i wdrażanie nowych technologii informacyjnych. Każda biblioteka na terenie naszej gminy posiada czytelnię komputerową z darmowym dostępem do sieci Internet. Priorytetowym zadaniem dla biblioteki w ostatnich latach, było skatalogowanie całego księgozbioru i udostępnianie go drogą online. Zadanie to zostało zrealizowanie i wdrożone w życie z dniem 01.01 2016 roku. Elektroniczne wypożyczalnie, które funkcjonują we wszystkich bibliotekach na terenie gminy Haczów, otwierają  nową perspektywę działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.