Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HACZOWIE

                  I. PRAWO KORZYSTANIA

Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
1. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a) okazać dokument tożsamości – dowód osobisty, a w przypadku uczniów legitymację szkolną,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie, jako administrator Państwa danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. 
Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie obowiązującej karty zapisu/zobowiązań, która służy do pisemnego zaakceptowania regulaminu biblioteki. 
3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor ochrony danych:merit.inspektor.rodo@gmail.com
5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Karta zapisu jest pisemnym potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu biblioteki.
6. Aktualne miejsce zamieszkania czytelnika ustala się na podstawie deklaracji złożonej przez niego w Karcie zapisu (Dz.U. 2010 nr 167, poz. 1131 ze zm.)
7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie swoich danych osobowych.

II. KAUCJE

1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy Biblioteka może pobrać kaucję na czas wypożyczenia w wysokości 10 zł. za każdą wypożyczoną książkę .
2. Kaucja zostaje zwrócona po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki przez czytelnika.

III. WYPOŻYCZANIE
1.W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków
2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można na miejscu oraz wypożyczać na zewnątrz po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.

IV. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek i innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
3.Za zagubione książki czytelnik odkupuje zgodnie z ceną rynkową taki sam tytuł lub w szczególnych przypadkach tytuł polecony przez bibliotekarza. ( np. brak nakładu ).

V. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
2. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.
3. Za przetrzymywanie książek ponad termin wyznaczony w niniejszym regulaminie Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł. od woluminu za każdy miesiąc przetrzymywania plus koszty wysyłki upomnienia.
4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek, instytucja dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, a czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.
 
VI. INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE

1. Biblioteka może świadczyć usługi bibliograficzne.
2. Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

VII. SKARGI I WNIOSKI
 
1.Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie.
 
VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 2. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                Haczów, dnia 25 maja 2018
             
                        
                       REGULAMIN 
               GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HACZOWIE
                   W TRAKCIE EPIDEMII COVID 19

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Haczowie w trakcie epidemii COVID- 19 dla użytkowników Biblioteki.

§1

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Haczowie w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej w Haczowie i filii bibliotecznych.
Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Godziny otwarcia biblioteki głównej i filii.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.

2. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

3. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas wracania zbiorów bibliotecznych przez czytelników.

4. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.

5. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece w zależności od metrażu powierzchni.

6. Każda placówka biblioteczna udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece.

7. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.

8. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.

9. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni, pracowni komputerowych, usług ksero, które są nieczynne do odwołania.

10. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:

za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika,

telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych filii i oddziałów bibliotecznych.

Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.

Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym w Bibliotece w Haczowie: www.biblioteka.haczow.pl

2. Preferowaną formą zapisu do Biblioteki jest samodzielna rejestracja czytelnika w Bibliotece.

3. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

4. Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czytelnika podczas przeglądania zbiorów bibliotecznych.

5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik Biblioteki.

6. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

7. Nie nalicza się opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych podczas stanu epidemii COVID-19 oraz zbiorów wypożyczonych wcześniej, których zwrot został uniemożliwiony przez zamknięcie bibliotek w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

8. Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

9. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line.

10. Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki.

                                                                                                            § 6

Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników

1. W czasie trwającego stanu epidemii COVID-19 wszystkie biblioteki pracują zgodnie z dotychczas obowiązującymi godzinami otwarcia bibliotek.

                                                                                                            § 7

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.

2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.

4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie. Mogą być wydzielane oddzielne pomieszczenia w sytuacji zbyt małej powierzchni w wypożyczalni bibliotecznej lub brak magazynu.

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§9

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Haczowie w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Haczowie.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.biblioteka.haczow.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Legimi, proszę kliknąć w poniższy link:

20200129-ddae58f3389d4e25900a