Regulaminy

Regulaminy

 

                                                           REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

                                                   GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HACZOWIE             

   1. PRAWO KORZYSTANIA

 
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
 4. a) okazać dokument tożsamości – dowód osobisty, 
a w przypadku uczniów legitymację szkolną,
 1. b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie Filia w Jabłonicy Polskiej jako administrator Państwa danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie obowiązującej karty zapisu/zobowiązań, która służy do pisemnego zaakceptowania regulaminu biblioteki. 

5.Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor ochrony danych:[email protected]
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Karta zapisu jest pisemnym potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu biblioteki.
 3. Aktualne miejsce zamieszkania czytelnika ustala się na podstawie deklaracji złożonej przez niego w Karcie zapisu (Dz.U. 2010 nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 • 2. KAUCJE
 
 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy Biblioteka może pobrać kaucję na czas wypożyczenia w wysokości 10 zł. za każdą wypożyczoną książkę .
 2. Kaucja zostaje zwrócona po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki przez czytelnika.
 • 3. WYPOŻYCZANIE
   
 1. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.
 2. Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
 3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można na miejscu oraz wypożyczać na zewnątrz po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 • 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK
 
 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek i innych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
 3. Za zagubione książki czytelnik odkupuje zgodnie z ceną rynkową taki sam tytuł lub w szczególnych przypadkach tytuł polecony przez bibliotekarza. ( np. brak nakładu ).
 
 • 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 
 1. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
 2. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.
 3. Za przetrzymywanie książek ponad termin wyznaczony w niniejszym regulaminie Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł. od woluminu za każdy miesiąc przetrzymywania plus koszty wysyłki upomnienia.
 4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek, instytucja dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa, a czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.
 
 • 6. INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE
 1. Biblioteka może świadczyć usługi bibliograficzne.
2.Czytelnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 • 7. SKARGI I WNIOSKI
 

1.Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie.
 
 • 8. PRZEPISY KOŃCOWE
 

1.Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 1. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora.
                             

                               

                                                                                                                                            Haczów, dnia 25 maja 2018 
Zmień wielkośc czcionki
Wersja kontrastowa