O nas

O nas

Logo wykonał: Łukasz Cywicki

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej gminy Haczów. Świadomi rangi tych powinności chcemy, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w sposób profesjonalny, kompleksowy, skuteczny i wszechstronny zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wspólne podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, aktywne poszerzanie ich zakresu, a także efektywne wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych metod realizacji, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego. Chcemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Obecnie Biblioteka dysponuje siecią 6 placówek udostępniania, wyposażonych w ciekawe, stale uzupełniane o nowości rynku wydawniczego zbiory, dzięki czemu całkowity księgozbiór obejmuje ponad 49.000 egzemplarzy.

Misją naszej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców gminy. Zadania te realizujemy poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł oraz zasobów wiedzy utrwalonych i rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych nośnikach. Systematyczne badanie potrzeb i oczekiwań czytelników pozwoli nam zrealizować założone cele poprzez:

  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie wydawnictw zwartych (książek), ciągłych (gazet), czasopism, regionaliów i zbiorów audiowizualnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej na podstawie warsztatu bibliograficznego, w tym katalogi elektroniczne dostępne także online: biblioteka.haczow@wp.pl
  • różnorodne formy działalności edukacyjno-kulturalnej skierowanej zarówno do najmłodszych, jak i również dorosłych czytelników,
  • współpracę z gminnymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury i placówkami oświatowymi Haczowa w zakresie działalności edukacyjno-kulturalnej.
  • Dodatkowo, zakończony proces komputeryzacji sieci umożliwia czytelnikom dostęp do e-katalogu oraz elektroniczne zamawianie materiałów bibliotecznych. Wszystkie placówki wyposażone są w sprzęt komputerowy, umożliwiający bezpłatne korzystanie z Internetu oraz udział w kursach komputerowych.

Różnorodna oferta edukacyjno-kulturalna jest konstruowana w taki sposób, by spełniała oczekiwania wszystkich grup czytelników i użytkowników, przyczyniając się do międzypokoleniowej więzi oraz środowiskowej integracji.